Meranie liehovitosti

Zmena objemu liehu vplyvom kontrakcie: Lieh je veľmi hygroskopický; s vodou sa mieša v každom pomere za kontrakcie (zmenšenie objemu) a vývoja tepla. Najväčšia kontrakcia nastáva, ak sa zmieša 52 objemov liehu a 48 objemov vody, teda pri liehovitosti na ktorú sa bežne riedia destiláty, tento roztok má pri 20 ° C len 96,3 objemov. Napr. zmiešaním 50 litrov vody a 50 litrov etanolu (liehu) nezískame 100 litrov, ale iba 96,4 litra zmesi o liehovitosti 51,87% obj. Z toho vyplýva obtiažnosť merania objemu zmesi liehu a vody, tj. destilátu nariedeného na určitú liehovitosť. Ak napr. vyrobíte v pálenici 20 litrov destilátu o liehovitosti 65% a nariedite ho ďalšími 5 litrami vody, nezískate 25 litrov destilátu, ale menej. Zistenie presného množstva destilátu po zriedení na požadovanú liehovitosť nie je možné jednoduchým súčtom a bude mať vždy menší objem než súčet jednotlivých zmiešaných zložiek (vyrobeného destilátu a vody) a to až o niekoľko decilitrov. Množstvo vyrobeného destilátu napr. 20 litrov liehovitosti 65% (je presne zistený podľa ciachovaného meradla) a jeho koncentrácia podľa ciachovaného liehomeru sa podľa teploty destilátu prepočíta podľa alkoholmetrických tabuliek na množstve 100% etanolu pri 20 ° C. Tým zistíme presnú hodnotu (objem) vyrobeného etanolu (100% liehu), ale nie sme schopní zistiť objem po zriedení vzhľadom ku zmieňovanej kontrakcii zmesi liehu a vody. Tzn. môžeme zákazníkovi oznámiť koľko destilátu pretieklo meradlom a akú má koncentráciu, ďalej vieme koľkým litrom 100% liehu to zodpovedá. Takže ak máte mať 15 litrov destilátu a nenaplníte tým doma 15 litrových fliaš nie je to dôvod na obavy, že ste zaplatili väčšie množstvo destilátu než ste si odviezli. Pre správne množstvo destilátu musíte poznať jeho teplotu, objem pri danej teplote a koncentráciu pri danej teplote.

meranie liehovitosti 2
Ak je teplota meraného liehu nižšia ako 20 ° C, percento alkoholu sa pripočítava. Pri teplote nad 20 ° C sa percento alkoholu naopak odčíta.
tabulka liehovitost