Prevádzkový poriadok

Prevádzkovateľ liehovaru na pestovateľské pálenie ovocia (ďalej len “pálenice”) vydáva tento prevádzkový poriadok v súlade so zákonmi SR č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení neskorších predpisov, Vyhláškou MP SR č. 653/2002 Z.z. o prevádzkovaní liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia, zákonom NR SR č. 530/2011 Z.z. o spotrebnej dani z liehu v znení neskorších predpisov a Vyhláškou MF SR č. 537/2011 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na usporiadanie technologických zariadení na výrobu, spracovanie, skladovanie a prepravu liehu, kontrole množstva liehu, zisťovaní zásob liehu a o spôsobe vedenia evidencie liehu. 

§ 1

V liehovare možno vyrábať destilát len z dopestovaného ovocia v miernom podnebnom pásme, z jeho kvasov, z plodov viniča hroznorodého v čerstvom stave alebo v skvasenom stave vrátane ovocných vín a hroznových vín, ktoré neobsahujú cudzie cukornaté alebo iné prímesi (ďalej len „kvas“) . 

§ 2

(1) Výrobné obdobie v pálenici je od 1. júla bežného roka do 30. júna nasledujúceho roka. Začatie výroby destilátu v pálenici určuje prevádzkovateľ v každom výrobnom období. 

(2) Podľa § 6 zákona NR SR č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z liehu môže pestovateľ a jeho domácnosť vypáliť za jedno výrobné obdobie 43 litrov 100%-ného alkoholu, na ktoré má polovičnú zľavu zo spotrebnej dane z liehu. Na množstvo nad 43 litrov sa uplatňuje plná výška spotrebnej dane z liehu. 

§ 3

(1) Prevádzkovateľ pálenice prijíma kvas na ďalšie spracovanie len na základe písomnej žiadosti pestovateľa o výrobu destilátu. Vzor žiadosti poskytne pestovateľovi prevádzkovateľ. 

(2) Ak si žiadateľ dal v príslušnom výrobnom období vyrobiť ovocný destilát  v inej pálenici ovocia priloží písomné vyhlásenie o tejto skutočnosti s uvedením údajov podľa § 4 ods. 3 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 653/2002 Z. z. množstvo vyrobeného alkoholu (la) a sídlo liehovaru s potvrdením príslušného liehovaru o množstve vyrobeného destilátu.

(3) Prevádzkovateľ vedie evidenciu prijatých žiadostí o výrobu destilátu a dojednáva termín výroby s pestovateľom.

(4) Ak príčiny na strane pestovateľa mu neumožňujú dodržať dojednaný termín výroby, je povinný túto skutočnosť oznámiť prevádzkovateľovi a dojednať nový termín výroby. 

§ 4

(1) Vzhľadom k tomu, že výrobné zariadenie pálenice umožňuje vykonať destiláciu iba v určitom množstve, v našej pálenici spracujeme kvas o min. objeme 150 litrov. 

(2) Kvasy rôznych zákazníkov (ďalej len “pestovateľ“) zásadne nespájame. 

(3) Pestovateľ je povinný dostaviť sa na pálenie v dohodnutom termíne tak, aby v stanovený čas bol jeho kvas pripravený na pálenie v zásobníku (prípravná kaďa). Ak pestovateľ nedodrží stanovený čas, pracovník liehovaru je oprávnený neprijať kvas k páleniu, pretože by tým došlo k časovému posunu pri nasledujúcich pestovateľoch.  

(4) Pestovateľ je povinný priviezť na pálenie také množstvo kvasu, na akom bol vopred dohodnutý s prevádzkovateľom pálenice pri objednávaní termínu pálenia. Ak privezie menej kvasu (menej ako 150 l), prevádzkovateľ je oprávnený neprijať kvas na pálenie. Ak bude kvasu viac, prevádzkovateľ je povinný spracovať iba vopred dohodnuté množstvo kvasu, pretože by došlo k časovému predĺženiu pálenia, a tým k posunu pálenia ďalšieho pestovateľa. Zvyšný kvas nebude spracovaný a pestovateľ si ho vezme domov. Pokiaľ tak neučiní, prevádzkovateľ pálenice je oprávnený po odchode pestovateľa z pálenice zlikvidovať ho vypustením do výpalkovej jamy.

§ 5

(1) Za kvalitu kvasu zodpovedá pestovateľ. Kvas nesmie obsahovať žiadne cudzie prímesi alebo predmety (drevo, plasty, kamene a podobne), ktoré by mohli poškodiť technologické zariadenie. V prípade jeho poškodenia za škody spôsobené kvasom pestovateľa v plnej výške zodpovedá pestovateľ. 

(2) Prevádzkovateľ je oprávnený odmietnuť prijať kvas v nádobách z plechu, v pozinkovaných nádobách alebo inak povrchovo upravených kovových nádobách a v nádobách z plastu ktoré neboli určené na potravinárske účely.

(3) Pracovník pálenice je taktiež oprávnený neprijať kvas ktorý je zamrznutý, kvas ktorý svojim vzhľadom, vôňou alebo chuťou vykazuje chybný technologický postup pri kvasení, pričom jeho vypálením by mohla byť ohrozená kvalita destilátov z následne spracovaných kvasov.

(4) V prípade, že prevádzkovateľ zistí nevhodnosť kvasu na výrobu destilátu, požiada pestovateľa, aby si na takýto kvas nechal vyhotoviť odborný rozbor, ak toto pestovateľ nevykoná, alebo odmietne vykonať, prevádzkovateľ kvas neprevezme a odmietne jeho spracovanie. 

§ 6

(1) Pestovatelia sa počas výroby destilátu zdržujú v priestore na to vyhradenom, z ktorého majú možnosť sledovať postup výroby. 

(2) Pestovatelia nemajú oprávnenie vstupovať do priestoru výrobného zariadenia svojvoľne. Ak im to prevádzkovateľ dovolí, nesmú sa dotýkať častí zariadenia z dôvodu možného úrazu, nesmú sa dotýkať colných uzáverov (plomb) a meradiel. 

(3) Pestovatelia sú povinní rešpektovať pokyny prevádzkovateľa, alebo jeho zodpovedného zamestnanca, dodržiavať tento prevádzkový poriadok v častiach ktorý sa ich týka, inak budú musieť priestory pálenice opustiť.

§ 7

 

Vyrobený destilát je pestovateľ povinný najneskôr do tridsiatich dní prevziať a pri odbere zaplatiť cenu služby podľa cenníka prevádzkovateľa spolu so spotrebnou daňou z liehu. Ak v uvedenej lehote pestovateľ vyrobený destilát neprevezme, prevádzkovateľ je povinný túto skutočnosť oznámiť colnému úradu a s destilátom bude naložené v súlade so zákonom. Pestovateľ je povinný odobrať vyrobený destilát do svojich nádob a svojim podpisom potvrdiť prevzatie destilátu.  

Vypálený destilát nesmie byť predmetom ďalšieho predaja ani iného uvádzania na trh. 

§ 8

Výpalky likviduje prevádzkovateľ podľa predpisov o nakladaní s odpadmi. Poplatok za likvidáciu sa učtuje pestovateľovi podľa platného cenníka prevádzkovateľa. 

§ 9

Ak prevádzkovateľ znehodnotí pestovateľovi kvas, škodu nahradí pestovateľovi v cenách takto: 
– Jablko 0,10 Eur/l 
– Hruška 0,20 Eur/l 
– Slivka 0,20 Eur/l 
– Čerešňa 0,20 Eur/l  
– Marhuľa 0,20 Eur/l 
– Hrozno – víno 0,10 Eur/l
– Ostatné 0,20 Eur/l

§ 10

Reklamáciu pestovateľ uplatňuje priamo na mieste v priestoroch pálenice podľa reklamačného poriadku.

§ 11

V priestoroch pálenice je zakázané fajčiť (mimo vyhradených priestorov) a požívať alkoholické nápoje. 

§ 12

Tento prevádzkový poriadok je umiestnený na viditeľnom a prístupnom mieste. Každý pestovateľ, ktorý sa uchádza o službu výroby destilátu, je povinný sa oboznámiť s jeho obsahom prečítaním a v priestoroch pálenice sa nimi riadiť. 

§ 13

Porušovanie tohto prevádzkovaného poriadku pestovateľmi a inými osobami, ktorí s zdržujú v pálenici, má za následok ich vykázanie z priestorov pálenice a jej okolia. 

 

Tento prevádzkový poriadok nadobúda účinnosť dňom 1.11.2020. 

V Jelka dňa 1.11.2020